Samarbejdsbaseret problemløsning (AMFUP metoden)

Analyse af manglende færdigheder og uløste problemer for børn og unge

Ross Greene – Amerikansk psykolog

Samarbejdsbaseret problemløsning – AMFUP metoden

AMFUP; Analyse af manglende færdigheder og uløste problemer 


“Børn der kan opføre sig ordentligt, gør det.” 


Ordene kommer fra Ross Greene – Amerikansk psykolog som jeg lader mig inspirere af i mit daglige virke som pædagog på en skole for børn med Autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder. For at kunne hjælpe børn med en særlig adfærd, skal vi som fagpersonale forstå hvorfor, samt hvornår børnene typisk kommer i problemer eller i konflikt. For at kunne hjælpe et barn med at håndtere konflikter anderledes, bliver vi nødt til at få indblik i hvilke kompetencer barnet mangler, for at håndtere problemerne og konflikterne anderledes fremadrettet. 

Gennem samarbejdsbaseret problemløsning, og en AMFUP analyse, kan vi finde frem til barnets typiske adfærdsmønster og dernæst finde frem de situationer og problemer som oftest volder barnet udfordringer. 


AMFUP metoden handler om at anvende konkret og faktuel viden om barnets udfordringer i problemløsningen, samt finde frem til hvilke færdigheder barnet mangler i konfliktfyldte situationer. I gennem en dybdegående analyse, kan vi finde frem til hvilke færdigheder barnet har brug for at tilegne sig, så konflikter tackles anderledes fremadrettet, samt antallet af voldsomme konflikter med stor sandsynlighed reduceres.


AMFUP analysen giver muligheden for at få en dybdegående forståelse for de problemer barnet har svært ved løse, samt indblik i barnets kognitive udfordringer i udvalgte situationer. Når vi har indsigt i, og forståelse for barnets udfordringer, har vi som professionelle bedre muligheder for at hjælpe barnet med at tilegne sig de nødvendige færdigheder, som de mangler i problemløsningen. 


AMFUP metoden er et brugbart og konstruktivt pædagogisk redskab som kan anvendes i alle pædagogiske kontekster som har med adfærd, udfordringer og problemer at gøre. Udbytte af samarbejdsbaseret problemløsning og AMFUP metoden kan bl.a være: 

  • Ny indsigt og forståelse for udsatte børns adfærd og kognitive evner, gennem analyse af børnenes manglende færdigheder og deres uløste problemer
  • Redskaber, samt indblik i nye handlemuligheder til at håndtere konflikter anderledes 
  • Redskab og metode til at forstå og kommunikere med børn med uhensigtsmæssig adfærd 
  • Forstå faktorer der danner baggrund for den udfordrende adfærd og skabe metoder som er proaktive i stedet for reaktive

Klik her hvis du ønsker at se AMFUP skemaet som jeg anvender som værktøj til min analyse af børnenes manglende færdigheder og uløste problemer.

Hvis du vil vide mere om hvordan jeg arbejder med AMFUP metoden, så kan du læse mere her; indblik i pædagogisk praksis.


Konfliktforum.


Konfliktforum  © 2023